comfort zone

รูปที่วาดเกือบไม่เสร็จ : ปรัชญาจากสี Alcohol Ink

การเริ่มต้นใหม่มักยากลำบากและไม่สมบูรณ์ แต่การได้เริ่มต้นทำและไม่ล้มเลิกจะพาเราไปถึงจุดหมาย คำบรรยายดังกล่าวน่าจะเหมาะกับงานชุดนี้ของสีฝุ่น งานชุดนี้ใช้เทคนิค Alcohol ink บนกระดาษสังเคราห์ Yupo แค่เริ่มต้นก็ลำบากแล้ว ด้วยแม่หน่อยเห็นสีชนิดนี้ในคลิบ youtube จึงอยากให้สีฝุ่นทดลองใช้บ้าง แต่สีและกระดาษประเภทนี้ไม่มีขายในประเทศไทย จึงต้องฝากญาติที่อยู่อเมริกาหิ้วกลับมาให้และศึกษาวิธีการใช้จาก youtube