สีฝุ่น

ดักแด้น้อย การรอคอย สั่งสม เพื่อเปลี่ยนแปลงและเติบโต

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดักแด้ถูกเร่งด้วยการแง้มเปลือก แทนที่จะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองตามธรรมชาติจากดักแด้สู่ตัวเต็มวัย